”Det förebyggande arbetet är till nytta”. Regeringen beslutade på torsdagen att dela ut sammanlagt 915 miljoner kronor i prestationspengar till de kommuner och landsting som förbättrat vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Göteborg får 18 miljoner kronor – näst mest av alla kommuner.

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort en överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Enligt överenskommelsen ska prestationsbaserade ersättningar fördelas mellan de kommuner och landsting som uppfyller kraven i överenskommelsen.

Använder kvalitetsregistret Senior alert
I år får alla kommuner och landsting del av prestationspengarna. Allra mest får Stockholms läns landsting, cirka 50 miljoner kronor. Västra Götalandsregionen får nästan lika mycket, 47 miljoner kronor. Även bland kommunerna får Stockholm mest, 46 miljoner kronor. Näst mest får Göteborgs kommun med cirka 18 miljoner kronor.

Göteborgs Stad har bland annat fått prestationspengar för en ökad användning av kvalitetsregistret Senior alert som innebär ett förebyggande arbete för att undvika bland annat fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen.

– Alla stadsdelar i Göteborg har arbetat med Senior alert och man har gjort fler riskbedömningar än tidigare. Vi kan se att det förebyggande arbetet är till nytta för de äldre. Man arbetar i team över sektorsgränserna, alla som arbetar med den äldre går igenom risker, åtgärder och diskuterar tillsammans. Det gör skillnad, säger Susanne Landhage, projektledare i Göteborgs Stad och utvecklingsledare inom Äldresatsningen.

Fördelas i stadsdelarna
I Göteborg har några stadsdelar även arbetat med kvalitetsregistret Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD, för att förbättra vården för personer med demenssjukdom. De har också jobbat med Svenska palliativregistret för en bättre vård vid livets slut.

De 18 miljoner kronor som Göteborg får kommer att gå till stadsdelarna i förhållande till vilka insatser de gjort.

– Det är sedan upp till varje stadsdel att själv bestämma vad pengarna ska användas till, men rekommendationerna är att de ska tillbaka ut till verksamheterna där arbetet har utförts. Till exempel kan pengarna gå till kompetensförhöjande insatser för personalen, verktyg som behövs inom omsorgen eller något annat som stadsdelen behöver i sitt arbete för de sjuka äldre, säger Susanne Landhage.