Tidigare samverkan en styrka. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har tätare kontakt än vanligt under covid-19- pandemin. Tidigare samverkan har visat sig vara en styrka i arbetet. “Det dyker alltid upp bekymmer, de täta mötena vi har nu har gjort att vi oerhört snabbt kan lösa problemet på ett smidigt sätt”, säger Anette Johannesson, avdelningschef äldre, hälso- och sjukvård, och nämner bristen på skyddsutrustning som ett exempel.

Anette Johannesson.

Sedan andra veckan i mars är Göteborgs Stad med på möten två gånger i veckan med  Västra Götalandsregionen, VGR. Det brukar vara ungefär 30 personer med på mötet och av dem är runt fem personer representanter från kommuner i regionen.

– Vi har en ordinarie samverkan och den har vi använt oss av, men vi har möten oftare. Det är mycket på strategisk nivå, fokus på de gemensamma frågorna som gör att det ska fungera bra, säger Anette Johannesson, avdelningschef för äldre hälso- och sjukvård vid välfärd och utbildning på stadsledningskontoret.

Får viktig information

Anette Johannesson representerar Göteborgs Stad på mötet och berättar att något de pratar mycket om är provtagning och skyddsutrustning. Samverkan har utökats med representanter från smittskydd och vårdhygien från regionen.

– Vi får viktig information som vi ska få ut i vår organisation kring pandemin och även utvecklingen som regionen har siffrorna kring. Eftersom det är en ny sjukdom lär man sig under tiden, det kommer nya rekommendationer och på mötena får vi snabbt information om dem.

Provtagning av personal

När det gäller provtagning handlar det om både enskilda brukare och personal.

– Nu har vi kommit i gång med provtagning på den gruppen av personal som har lindriga symtom. Om det inte hade varit pandemi hade de gått till jobbet för de är inte mer sjuka än så, men i nuläget har många stannat hemma på rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Provtagningen görs för att de som inte är sjuka ska kunna gå tillbaka till jobbet. I det finns en väldigt tydlig samverkan mellan VGR och kommunerna.

Ökat behov av korttidsplatser

En analys som bedömer behovet av intensivvårdsplatser och sjukhusplatser har tagits fram. Utifrån den analysen kan Göteborgs Stad planera hur många korttidsplatser som behövs inom äldreomsorgen. Varje vecka stämmer kommunen och VGR av hur läget ser ut och om någon förändring behöver göras.

– Även om man är smittad av covid-19 kanske man inte behöver vara på sjukhus, då har vi särskilda covidenheter. Vi har också ett större behov av korttidsplatser mer allmänt. Om man varit sjuk i covid-19 är det ofta så att man behöver lång rehabilitering, det är inte alla som kan få den hemma.

Det finns också en samverkan med sjukhus och primärvård på mer lokal nivå mellan Göteborgs Stad och några kranskommuner till Göteborg. De har möte en gång i veckan, till skillnad mot två-tre gånger i halvåret annars. Varje stadsdel i Göteborg har också en samverkan i närområdet, där är dock inte Anette Johannesson med.

 Vad betyder samverkan med regionen för staden?

– Det har underlättat eftersom det alltid dyker upp bekymmer. Våra täta möten har gjort att vi oerhört snabbt kan lösa problem på ett smidigt sätt. Det är den stora styrkan och det är viktigt nu eftersom varje dag är en ny situation. Ibland är det så att det vi bestämde igår inte gäller i dag eftersom förutsättningarna ändrat sig. Då har den här smidiga organisationen gjort att det har fungerat väldigt bra.

Kan du ge något exempel?

– Ibland har vi kunnat få hjälp av VGR med skyddsutrustning när vi väntat på leverans och inte har det vi behöver, då har man löst det för oss.