Tidiga insatser stärker familjer. Göteborgs Stad planerar för åtta nya familjecentraler där barnavårdscentral, öppna förskolan och socialtjänst finns samlade på ett ställe. Syftet är att stärka familjer och kunna sätta in tidiga insatser hos barnen när det behövs.

Läs också: Barnen i fokus på stor konferens om rättvisa livsvillkor [2016-11-14]
Så skapas hög närvaro i skolan [2016-11-15]
Se film
om familjecentraler: ”I en jämlik stad är service och stöd nära för alla familjer”

Det finns sju familjecentraler runt om i Göteborg. I den kommunala budgeten för 2017 är satsningen på familjecentraler prioriterad – varje stadsdel ska ha minst en och i de områden som behöver dem mest blir det fler. I Angered finns till exempel redan familjecentraler i Hjällbo och Angered centrum och i Lövgärdet planeras nu en till.

– Det handlar om att ta hand om familjernas frågor på rätt sätt och att man får närmare till olika professioner. Det blir enklare att samverka om verksamheterna finns i samma hus, om det behövs en insats av något slag kan samhället göra den tidigare, säger Anita Nilsson, processledare för ”En god start i livet” inom Göteborgs Stads stora satsning Jämlikt Göteborg.

Främja god hälsa
Anita Nilsson processledare
På en familjecentral är barnmorskemottagning, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola basen.

– Verksamheter som bibliotek och tandvård skulle kunna vara andra, säger Anita Nilsson.

Familjecentralens verksamhet ska främja en god hälsa hos barn och vårdnadshavare. Ett mål är att stärka förälderns sociala nätverk, vilket kan göras på öppna förskolan genom att träffa andra föräldrar. Konkret kan det också handla om att familjerna får stöd i tid när det gäller till exempel problem med sömn, kost och gränssättningar.

– Eller det kan vara andra vardagsproblem som kamratrelationer eller behov av stöd i parrelationen. Då kan det finnas möjlighet att möta socionom på familjecentralen, säger Anita Nilsson.

Öppna för att tänka nytt
Det familjecentrerade arbetssättet bygger på samverkan mellan olika verksamheter och att förbättra barns uppväxtvillkor genom att stärka familjerna.

Enligt Anita Nilsson efterfrågar många föräldrar fler mötesplatser där det går att prata med andra föräldrar om föräldraskap, och där det också finns möjlighet till professionell rådgivning.

”Vi kan också jobba uppsökande”
Flera önskar också att föräldrastöd ska erbjudas på fler ställen än i dag. Därför är det viktigt att arbetssättet inte bara användas på familjecentralerna.

– Det gäller också att tänka brett och att hitta arenor att möta föräldrar som inte går att nå genom till exempel förskolan. Det kan handla om att ordna aktiviteter på andra tider på dagen, på annat språk, eller andra platser som på ett bibliotek eller en utflyktslekplats. Vi behöver också jobba uppsökande. Det är viktigt att tänka nytt, och den kartläggningen pågår, säger Anita Nilsson.

Kan dröja innan alla är byggda
Det kan dröja innan alla planerade familjecentraler finns klara. Familjecentralen som ska finnas på Opaltorget i Tynnered ska till exempel husera i de hus som ännu inte är byggda.

– På andra ställen handlar det om lokaler som behöver byggas om, då tar det tid. Men det familjecentrerade arbetet, det pågår, säger Anita Nilsson.