Sedan den tillfälliga asyllagen trädde i kraft i mitten av november är det ett hårt tryck på Göteborgs flykting- mottagningar. Flyktingenheten Nordost har på bara en månad tagit emot över 300 personer. I vanliga fall är motsvarande siffra ett tjugotal.

En beredskapsplan med personalförstärkningar på de olika flyktingmottagningarna sattes i verket i december. Trots det är behovet av ytterligare personal fortfarande stort.

– Vi har inte hunnit rekrytera tillräckligt och håller på med det arbetet just nu, säger Felix Reinhardt, chef för flyktingenheten Nordost.

Primära behov tillgodoses

Han berättar att de även har fått ändra i sina mottagningsrutiner. Personalen får tillfälligt lägga en del andra arbetsuppgifter åt sidan och koncentrera sig på det mest brådskande.

– Det kommer många på en gång. Vi får ta emot dem och se till att de har mat på bordet. Det handlar om att i första hand tillfredsställa de primära behoven, säger Felix Reinhardt.

”Asyltiden slår olika”

Precis som Felix Reinhardt tidigare befarat är flera av dem som söker sig till mottagningarna efter att ha levt ”gömda” under en längre tid i mycket dålig psykisk form. Men inte alla.

– Jag upplever en större polarisering än vanligt. Procentuellt sett är det fler som mår riktigt dåligt, men även fler som mår bra, säger han och fortsätter:

– Kanske beror det på hur väl man lyckats anpassa sig till sin tidigare situation. Asyltiden slår alltid olika mot olika människor. En del klarar det utan att knäckas, andra gör det inte.

Ökade krav på utbildningen

Det stora antalet nytillkomna flyktingar ställer inte bara ökade krav på mottagningsenheterna, utan också på sjukvård och utbildningar.

På fredag startar vuxenutbildningen en ny arbets- och styrgrupp där även flyktingenheterna ingår.

– I första hand handlar det om att planera en introduktionsvecka för de nya flyktingarna.

Tillfällig lag till 31 mars

Av de 300 personer som Flyktingenheten Nordost har tagit emot den senaste månaden är en tredjedel barn. Även på stadens övriga mottagningar har trycket varit hårt och personalförstärkningar har gjorts på alla enheter.

Den tillfälliga asyllagen gäller till och med den 31 mars. Fram till dess räknar Göteborgs flyktingenheter med att tillsammans ta emot ett par tusen flyktingar.