”Personalen viktigast för tryggheten”. Längre introduktion för ny personal, tydligare rutiner och stärkt metodhandledning är några av åtgärderna i en ny handlingsplan för Kallebäcks och Bergsjöhöjds boenden för äldre med missbruksproblematik efter larm om otrygg arbetsmiljö.

Kallebäcks och Bergsjöhöjds boenden är till för äldre göteborgare som har ett aktivt missbruk, behöver särskild omsorg och där boendet oftast är enda alternativet till hemlöshet. På de båda boendena bor sammanlagt runt 200 personer.

Brister i arbetsmiljön
Under sommaren har arbetsmiljön på Kallebäcks boende uppmärksammats i media. Det har bland annat handlat om personal som slutat eftersom de upplevde en otrygg arbetsmiljö och brist på gehör från cheferna.

Social resursnämnd begärde åtgärder för att öka säkerheten och tryggheten på boendet och nu har en handlingsplan tagits fram. I den lyfts flera åtgärder fram, som till exempel förstärkning av metodarbetet och handledning, längre introduktion för ny personal, tydligare och mer anpassade rutiner, mer systematiskt säkerhetsarbete och förslag på nytt larmsystem,

– Ofta när man flyttar till oss har man gjort en rejäl resa i sitt liv. Man kan ha varit hemlös länge eller haft ett socialt välordnat liv men tappat kontrollen på grund av sitt missbruk, säger Maija Gustafsson, enhetschef på social resursförvaltning.

Betonar tydlighet i ledning och styrning
För att få en lägenhet på Kallebäck eller Bergsjöhöjd krävs beslut av socialtjänst. Det är hyreslagen som gäller och liksom inom all omsorg för äldre utgör den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen ramen i verksamheten.

– Vi jobbar med människor som befinner sig i en mycket utsatt situation som har rätt att åldras under värdiga former istället för att flyttas runt eller bo på gatan, säger Maija Gustafsson.

En del av åtgärderna i handlingsplanen har påbörjats eller planerats sedan tidigare. Extra fokus är att satsa på arbetsmiljön och att stärka handledning och metodarbetet i vardagen. I handlingsplanen betonas också tydlighet och närvaro i ledning och styrning. Bland annat ska all personal ha tillgång till regelbunden individuell uppföljning med närmaste chef.

”Personalen extra viktig”
– Personalen är allra viktigast för tryggheten och säkerheten på våra boenden. Många av de som bor hos oss har en stukad tillit till myndigheter och visar det med frustration. Ofta har man heller ingen eller liten kontakt med anhöriga och inga andra sociala relationer. Därför blir personalen extra viktig för dem.

På boendena arbetar man med motiverande samtal och lågaffektivt bemötande, som är väl beprövade metoder.

Psykologen och författaren Bo Hejlskov, främst känd för sitt arbete med hur lågaffektiva metoder kan användas i arbetet med till exempel personer med missbruk, menar att valet att arbeta med lågaffektivt bemötande är bra och leder till en säkrare och tryggare miljö, men det måste kompletteras andra verktyg och ett dagligt stöd för personalen.

– Lågaffektivt bemötande handlar om hur man sätter gränser, om man konfronterar eller gör det på ett lågaffektivt sätt, förklarar Maija Gustafsson och fortsätter:

– Vi vet att det här är en framgångsrik metod och det är skönt att få det bekräftat när det kommer från experter på området. Vår satsning på metodarbetet är helt i linje med det och vi jobbar definitivt vidare på det.