Svårt med språket. Ensamhet och dubbel isolering är ett stort problem för många äldre utomnordiska immigranter, ofta har de svårt med språket och saknar kontaktnät utanför familjen.Den europeiska föreningen Eniec ordnar i veckan en konferens på Blå Stället för att utbyta erfarenheter kring de här frågorna inom äldreomsorgen.

Äldre immigranter och deras anhöriga saknar i många fall kunskap om de förebyggande insatser och den service som äldreomsorgen kan erbjuda, de vet inte hur man söker, eller vad äldreomsorg innebär.

– Språket är ett stort problem och det är viktigt att det finns skriftlig och muntlig information på det egna språket, säger Ria Lidén, fritidskonsulent och kultursamordnare inom äldreomsorgen i Angered och medlem i Eniec.

Ofta ensamma i sin bostad
Till vardags jobbar hon på Träffpunkten i Lövgärdet i Angered, en mångkulturell stadsdel. I den öppna verksamhet för seniorer är de utomnordiska äldre immigranterna en grupp som verksamheten har svårt att nå.

Ria Lidén menar att vi många gånger har en uppfattning om att äldre immigranter tas om hand av sin familj. Det blir inte så ofta i ett socialt sammanhang som i hemlandet där man lever med familjen. De äldre är många gånger väldigt ensamma i sin egen bostad. Barnen arbetar och kommer förbi för att hjälpa med något praktiskt.

Viktigt med språk- och kulturkompetens hos personalen
– Behoven för en äldre immigrant är inte annorlunda än för en äldre svenskfödd. Det man inte klarar själv behöver man hjälp med. Alla har rätt till en korrekt information om den omsorg och service som erbjuds för att kunna anlita eller avstå från hjälpen som finns. Det ska inte vara svårare för en immigrant bara för att hon inte behärskar språket, säger Ria Lidén.

Hon menar vidare att det är viktigt att det finns en språk- och kulturkompetens hos äldreomsorgens personal.

– Kanske bör det finnas äldrelotser som talar olika språk, kanske bör olika föreningar fungera som tolkar. Och inte minst är det viktigt att äldre immigranter inte ser personalen som myndighetspersoner.

Workshops och föreläsningar
På konferensprogrammet står föreläsningar, workshops och studiebesök med fokus på hur äldreomsorgen fungerar dels i Sverige, dels i föreningens övriga medlemsländer. Bland annat kommer Barbro Westerholm, riksdagsledamot och tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen att föreläsa.

Konferensen ordnas av Eniec, European network on intercultural elderly care och riktar sig bara till medlemmar. Konferensen hålls 10-11 mars på Blå Stället i Angered. Ett 60-tal av föreningens 100 medlemmar är anmälda.