Kostnaden för köpt vård i Gunnared skenar sedan i våras. Stadsdelen riskerar därför ett underskott på 20 miljoner kronor för 2005 och det kan bli tal om nedskärningar under nästa år om inte kostnaden för köpt vård minskar.

– Nu måste vi noga följa upp de vårdinsatser vi beslutat om och få till stånd andra lösningar för de placerade. Vi måste försöka hitta hemmaplanslösningar istället för köpta lösningar, säger Eva Sundqvist, socialchef i Gunnared.

De senaste åren har kostnaden för köpt vård för barn och ungdomar legat stabilt på cirka 1,2 miljoner kronor per månad. Men sedan i våras är kostnaden dubbelt så hög. Även kostnaden för vård av vuxna missbrukare har ökat.

– Det är många barn och ungdomar som behövt omfattande vårdinsatser under våren. Det har varit akutplaceringar av ungdomar med kriminalitet och droger i problembilden, men också yngre barn och hela familjer som behövt vård. Det är mycket dyrt att vårda hela familjer, säger Eva Sundqvist.

Instabil personalsituation

Hon är dock inte alldeles säker på att kostnadsökningen enbart kan förklaras med att behoven har ökat.

– Jag började som socialchef förste april och därför har jag svårt att analysera om det också är andra orsaker som ligger bakom.

På en av enheterna har personalsituationen varit problematisk.

– På den enhet där kostnadsökningarna varit störst har det varit instabilt både i ledning och i personalgruppen och det kan ha bidragit till att vi inte har hittat andra lösningar.

Budgetreserv täcker en del

Nu kommer det att krävas stora insatser för att vända den negativa utvecklingen. Stadsdelen har har en mindre budgetreserv som kan täcka en del av underskottet.

– Vi måste få stabilitet i organisationen och fokusera på vårdbehoven, säger Eva Sundqvist.

Annars hotar omfattande nedskärningar.