Första rapporten klar. Göteborgs Stad har tagit fram en kvalitetsrapport för individ- och familjeomsorg och funktionshinder. ”Rapporten är ett bra sätt att sammanställa information från olika håll”, säger Robert Hjerdt, utvecklingsledare IFO/Funktionshinder i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo.

– Syftet är att synliggöra kvaliteten och hur man arbetar med förbättringar i våra kärnverksamheter, säger Louise Odengard, ansvarig planeringsledare på stadsledningskontoret.

Det är Socialstyrelsen som rekommenderar att kommunerna gör en så kallad samlad kvalitetsberättelse. Kvalitet betyder i det här fallet att man arbetar efter de lagkrav som finns enligt socialtjänstlagen, och andra lagar som reglerar verksamhet inom socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade.

Olika områden
Målet med att ta fram en samlad rapport är helt enkelt att man ska kunna styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle, och på rätt sätt. Rapporten bygger på olika kvalitetsområden definierade av Socialstyrelsen, exempelvis självbestämmande, tillgänglighet och att verksamheten är kunskapsbaserad.

– Rapporten ska helt enkelt hjälpa oss att säkra kvaliteten i kommunens service till medborgarna, säger Louise Odengard.

Samlat grepp
Robert Hjerdt har varit med och arbetat med materialet i Askim-Frölunda-Högsbo. Han tycker att utarbetandet av kvalitetsrapporten har gått bra.

– Istället för att titta enskilt på brukarenkäter och medarbetarenkäter och andra undersökningar tog vi ett grepp på allt och gjorde en gemensam handlingsplan, säger han.

I Askim-Frölunda-Högsbo är en kvalitetsbrist det är svårt att få tag på personal med rätt kompetens, exempelvis socionomer och stödpedagoger.

God kvalitet dokumenteras
Verksamheter inom socialtjänsten uppmärksammas ofta utifrån brister, missförhållande och tillsyner. Det är viktigt att dessa också används för att åstadkomma förbättringar. Samtidigt så finns det mycket god kvalitet som också behöver uppmärksammas, förstärkas och spridas.

Det är dock inte bara utmaningar som ska dokumenteras, utan även de områden där god kvalitet råder. Genomgående finns det mycket styrkor i verksamheten. En verksamhet som stack ut lite extra var verksamheten som är inriktad mot psykiskt funktionsnedsatta.

– I arbetet med psykiskt funktionsnedsatta till exempel har vi god kvalitet, säger Robert Hjerdt.

För Göteborg i stort visar rapporten att arbetet med gemensamma arbetsprocesser har fått stort genomslag i verksamheterna. Dessa ger stöd i en ansträngd personalsituation.

En vanlig kvalitetsbrist som rapporten påvisar är att utredningar inom området barn och unga är försenade. Men förvaltningarna vidtar åtgärder för att komma till rätta med problemet, bland annat genom att fler medarbetare anställs.