I en rapport från Länsstyrelsens granskning av äldreomsorgen i Frölunda som publiceras på tisdagen har länsstyrelsen konstaterat att äldreomsorgen fungerar bra, men att det finns brister att åtgärda.

– Vi tar kritiken på allvar. De brister som påtalas är sådant som vi vetat om och arbetar långsiktigt med. Att få dem på pränt i ett utifrånperspektiv är ett bra hjälpmedel i det fortsatta arbetet med att förbättra verksamheten, säger äldreomsorgschef Monica Wassenius.

Social dokumentation ska bli bättre

Den sammanfattande bedömningen lyder: ”Länsstyrelsen har vid granskningen mött engagerade chefer, handläggare och personal. Trots att nämnden inte uppfyller flera av länsstyrelsens krav så framstår äldreomsorgen, både hemtjänst och äldreboenden, som stor och omfattande och av god kvalitet.”

En stor del av kritiken har att göra med den sociala dokumentationen, till exempel när det gäller önskemål från boende och anhöriga, och hur de följs upp.

Dokumentationen är viktig, och arbetet med att förbättra den pågår. Omdömena är dock goda när det gäller utredningarnas kvalitet och snabbhet liksom verkställig- heten av besluten.

Tydligare rutiner för bemötande

Det har också framkommit negativa synpunkter när det gäller matens mängd och kvalitet och fördelningen över dygnet.

– Det kommer vi att ta fasta på i en upphandling av maten som just förbereds, kommenterar Monica Wassenius.

Brister i bemötandet som påtalats har undanröjts, i ett fall genom att förtydliga rutinerna, i ett annat genom att förändra organisation och personalsammansättning. Överlag har situationen inom verksamheten stabiliserats under det senaste året.

Länsstyrelsen konstaterar också att det finns klara rutiner för brukare och anhöriga som vill framföra klagomål eller synpunkter, och att den enskildes rättssäkerhet är väl tillgodosedd.