Hälsosamma toner på Musikterapins dag. ”Jag är inte musikalisk!” har man hört en och annan ödmjuk människa säga om sig själv, men enligt forskning kring musikterapi är det helt enkelt inte sant. Tvärtom är alla människor musikaliska, åtminstone i terapeutisk mening, då musiken både kan utveckla förmågor och ge individen möjlighet att uttrycka tankar och känslor. Nu har musikterapin dessutom fått en egen dag, på lördag 15 november.

– Ja, det handlar ju inte om att alla kan spela en sonat utan vidare, utan om att alla både kan skapa och tilltalas av ljud och musik och att det i sin tur skapar möjligheter för personer med funktionsnedsättningar uttrycka sig och utveckla olika förmågor. I musikterapi ligger fokus på att se det friska hos individen, säger Linn Johnels.

Tidigare har hon arbetat som musikterapeut på alltifrån Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus till olika psykiatriska avdelningar, men nu är arbetsplatsen Eldorado, som ingår i social resursförvaltning och är ett aktivitets-, kunskaps- och kulturcentrum för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga och personal.

Gitarr
– Våra besökare har i regel inget verbalt språk så för många är musiken ett oerhört viktigt uttrycksmedel. Men musikens påverkan är allmänmänsklig, oavsett ålder eller funktionsnedsättning väcker den känslor, säger Linn Johnels.

Hjälper fysiskt och psykiskt
Förutom Linns egna erfarenheter finns det gott om forskning som stärker påståendena. Det vetenskapligt ansedda nätverket Cochrane har granskat forskning i musikterapi och funnit evidens inom autism, demens, depression, cancer (smärta), stroke och schizofreni. I det senare fallet är musikterapi till och med starkt rekommenderat av Socialstyrelsen.

– För personer med autism har forskningen visat att musiken potentiellt kan öka motivation till social samverkan och kommunikationsutveckling, som personer med den typen av funktionsnedsättningar har svårigheter med. Upplevelser av musik går förbi det kognitiva medvetandet och påverkar oss fysiskt och psykiskt genom att väcka känslor och minnen. Detta är en förklaring till att musiken är ett så starkt medel för rehabilitering vid både psykisk och fysisk ohälsa, säger Linn Johnels.

Inom musikterapin arbetar man både expressivt, där man enskilt eller i grupp uttrycker sig genom sång och instrument, eller receptivt, alltså genom att lyssna på musik.

– Det senare gör ju de flesta av oss dagligen, när vi lyssnar på musik vi gillar på radion eller i vår smartphone, men i terapin tar man det vidare genom att verbalisera de tankar och känslor man upplever när man lyssnar, det kan vara ett sätt att få syn på sina egna tankar, säger Linn Johnels.

Stockholm har kommit längre
Musikterapi har vuxit fram de senaste 60 åren ur olika yrkes- och ämnesområden. I Sverige var den från början en pedagogiskt inriktad terapiform som uppstod inom specialpedagogik och omsorgsverksamhet. I dag utbildas svenska musikterapeuter på Kungliga Musikhögskolan via en påbyggnadsutbildning på magisternivå, eller på Musikhögskolan vid Örebro Universitet som ger kurser i musikterapi på grundnivå.

I Sverige finns ett par hundra utbildade musikterapeuter som arbetar inom så olika fält som särskola, äldrevård, neonatal vård, smärtlindring, cancer, kris och trauma, ätstörningar, palliativ vård, BUP och vuxenpsykiatri.

– Här i Göteborg och Västra Götalandsregionen är vi ett 15-tal musikterapeuter men i Stockholm har utvecklingen nått lite längre. Där har man nyss gjort en stor satsning på ett forskningsprojekt som syftar till att utbilda personalen inom äldrevården kring hur de med musikens hjälp kan öka livskvaliteten med musikterapi, säger Linn Johnels.

Den europeiska intresseorganisationen The European Music Therapy Confederation, EMTC, har utlyst den 15 november till Musikterapins dag, vilket i Göteborg kommer att firas lite extra på Eldorado, Omvägen 2G, med sång, dans och musik för kropp och själ klockan 10 till 15.