Bostadssituationen ska förbättras för de omkring 100 neurologiskt funktionshindrade som idag måste bo på äldreboenden i Göteborg trots att de är under 65 år. Stadsdelarna har i nästa års budget fått uppdraget att snabbt hitta en lösning. Nu görs en kartläggning av behoven för denna grupp och alla andra funktionshindrade i Göteborg.

Den nya organisationen för funktionshindrade som kommunfullmäktige beslutade om i december i fjol började nu i höst sitt arbete med att inventera boendebehoven för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inom Göteborgs Stad.

– Det pågår mycket aktivitet i det här området, och jag tror vi kommer att kunna se rätt mycket förändringar under nästa år, säger Ulla Carlshamre, planeringsledare på stadskansliets enhet för välfärd och utbildning.

Kartlägger samtliga

En enkät har gått ut till alla som handlägger ärenden kring funktionshinder i stadsdelarna.

– I och med fullmäktiges beslut i december 2002 finns ett tydligt uppdrag för hela gruppen funktionshindrade. De uppskattningsvis 100 neurologiskt funktionshindrade under 65 år ingår i den här kartläggningen. Vi frågar om alla som har behov av bostad eller som bor fel för att kunna fånga upp dem, säger Lars Eriksson, planeringsledare på stadskansliet.

Senast en liknande inventering gjordes var närmare fem år sedan.

Stroke en vanlig orsak

– Vi räknar med att inventeringen är inrapporterad den 18 november. Efter det ska vi analysera hur behovet ser ut och upprätta en handlingsplan. Vi kan just ni inte säga mer än att det finns uppemot 100 personer som bor i äldreboenden och att de borde bo någon annanstans, säger Lars Eriksson, planeringsledare på stadskansliet.

Den grupp som särskilt pekas ut i budgeten för 2004 är personer under 65 år som till exempel har drabbats av stroke, tumörsjukdomar, förvärvade hjärnskador i samband med olycksfall och trafikolyckor. Stroke är den vanligaste orsaken.

Expansion planeras

Ett av de prioriterade målen i budgeten för 2004 är att skapa fler anpassade bostäder och gruppboenden för psykiskt och fysiskt funktionshindrade.

För att samordna och få bättre effektivitet så har Göteborgs stad tillsatt två tjänster vardera för Hisingen, Nordost, Centrum och Väster plus en central samordnare på stadskansliet.

De nio nya tjänstemännen ska arbeta med planering och utbyggnad för att skapa en expansion och kunna byta ut dåliga bostäder mot bättre. De ska också ansvara för fördelningen av platser och kompetensutveckling för personal som jobbar med funktionshindrade.