Insatser för jämn och god kvalitet. Göteborgs Stad får en äldreberedning med sex ledamöter som ska utveckla och samordna Göteborgs Stads äldreomsorg. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

Beredningen, med samma politiska sammansättning som kommunstyrelsens arbetsutskott, ska ha fokus på äldres boende, valfrihet, integritet och trygghet.

Stadsledningskontoret fick i uppdrag att ta fram ett förslag på mandat, regelverk, återrapportering och vilket förhållande äldreberedningen ska ha till kommunstyrelsen. Det ska också klargöras vilket ansvar och mandat den ska ha i förhållande till stadsdelarna och Senior Göteborg.

Stadsledningskontoret fick vid onsdagens sammanträde också i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en fristående äldreombudsman. Till en äldreombudsman ska anhöriga och andra kunna vända sig med frågor om äldreomsorgen och kunna påtala brister.