Västra Götalandsregionens nya handikappolicy ska skapa tillgänglighet och stärka individen. En genomgående tanke är att handikapp i stor utsträckning är en följd av brister i miljö och verksamhet. Med det här synsättet kan handikapp upphöra genom att miljön och verksamheten förändras.

Handikappkommittén ansvarar för att ge förutsättningar för funktionshindrades delaktighet och jämlikhet i Västra Götalandsregionen. Kommittén beslutade vid sitt sammanträde i onsdags att anta en reviderad policy för handikappfrågor. Policyn ska vidare till regionstyrelsen och sedan till regionfullmäktige för beslut.

Skapa tillgänglighet och stärka individen

Västra Götalandsregionen har två huvudstrategier i sin handikappolicy, att skapa tillgänglighet och att stärka individen.

Att skapa tillgänglighet innebär att verksamheter är fysiskt tillgängliga, det vill säga att personer med funktionshinder kan ta sig in i lokaler, orientera sig och vistas i dem. Det innebär också att information om en verksamhet och dess service är anpassad för personer med olika funktionshinder.

Hälso- och sjukvården har ett särskilt ansvar för att stärka individen genom att erbjuda en god habilitering/rehabilitering och hjälpmedel.

Handikapperspektiv vid planering

För att skapa tillgänglighet krävs ett brett engagemang på alla nivåer i organisationen. Handikappperspektivet ska vara en naturlig del i utformningen av verksamheten och vara integrerat i planering och uppföljning.

Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för att lagstiftning följs och att fastställda riktlinjer tillämpas. Förvaltningschefen har också ett ansvar för att nödvändig information och utbildning genomförs samt för uppföljning och redovisning.

Fastighetsnämnden och Västfastigheter har ett särskilt ansvar för att den fysiska tillgängligheten uppfyller fastställda riktlinjer och standard i egna fastigheter. Vid förhyrning har respektive nämnd/verksamhet ansvaret och biträdes av Västfastigheter.

Servicenämnden och regionens inköpsorganisation, Westma, har också ett särskilt ansvar att tillgänglighetskrav för personer med funktionshinder ställs vid upphandling av tjänster och varor.

Handikappkommittén och dess kansli har ett ansvar för att stödja utvecklingen av integreringen av handikapperspektivet i regionens verksamheter samt i Västra Götaland.

Varje nämnd eller verksamhet har ansvar för att följa upp sin verksamhet eller beställningar ur ett handikappperspektiv.