En ny avgiftningsenhet med fem vårdplatser öppnar på Östra sjukhuset i december. Under 2006 startar också Göteborgs Stad en motivationsenhet som ska ta vid efter avgiftningen för att hjälpa de unga missbrukarna att hålla sig drogfria.

Genom sjukvårdens nya avgiftningsavdelning ska unga missbrukare i åldrarna 16-21 få hjälp med medicinsk avgiftning.

– Vi ska arbeta i nära samarbete med socialtjänsten och utgöra en del av det behandlingsarbete som syftar till att bryta missbruket, säger Lillemor Svensson, som är vårdenhetschef på avdelningen.

För unga för vuxenpsykiatrin

Hon menar att behovet av avgiftningsplatser ökat i takt med att missbruket bland de unga vuxna accelererat. Tidigare har de unga vuxna också riskerat att hamna mellan stolarna när varken barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) eller vuxenpsykiatrin kunnat ta emot dem.

– De har varit för unga för vuxenpsykiatrin samtidigt som BUP saknat möjligheter att genomföra avgiftningar, säger Lillemor Svensson.

Cirka 20 personer, bland annat läkare, psykologer och kuratorer ska arbeta på den nya avdelningen som inledningsvis kommer att ha fem vårdplatser.

Nästa höst flyttar verksamheten till nybyggda lokaler på Östra sjukhuset tillsammans med andra missbruks- avdelningar och psykiatri. Då utökas antalet vårdplatser till åtta.

”Uppföljning helt nödvändig”

I anslutning till sjukvårdens avgiftningsavdelning ska Göteborgs Stad starta en motivations- och utredningsenhet. Tanken är att kommunens enhet ska ta vid när avgiftningen är slutförd och motivera till fortsatt drogfrihet.

Därmed skapas också en fungerande vårdkedja för unga med svårt missbruk, något som saknas idag.

– För de ungdomar som inte har ett nätverk eller som har ett så allvarligt missbruk att de inte kan gå tillbaka till sitt vanliga liv tror jag att det är helt nödvändigt med den här formen av uppföljning. Annars är risken att man bara får börja om på ruta ett igen, säger Lillemor Svensson.

Ny koordinator ska stötta

Kommunfullmäktige har avsatt tre miljoner kronor för uppbyggnaden av en motivations- och utredningsenhet under 2006. Stadskansliet och Gryning Vård AB ska diskutera hur arbetet ska organiseras och återkommer senare under hösten med ett förslag till kommunstyrelsen.

Klart redan nu är att en särskild koordinatorstjänst ska inrättas för att stötta ungdomarna i övergången mellan avgiftningsavdelning och motivationsenhet.