Med hjälp av tydlig struktur och strikt arbetsfördelning har stressen minskat och delaktigheten ökat inom äldreomsorgen, både för personalen och de boende. Det är resultatet av ett förbättringsarbete som Lövgärdets Äldreboende arbetat med det senaste året.

”Brukarfokus” handlar om relativt små, organisatoriska förändringar, men där effekterna för alla inblandade ändå blir stora. Målet är att nå ett så relationsinriktat arbetssätt som möjligt.

– Det handlar om att hitta tid! Det gäller att med befintlig personal styrka hitta arbetssätt som frigör tid för personalen att odla relationen med de boende så att individen få vara som han/hon är och ha inflytande över sin dag, säger Carina Blomgren, en av projektledarna bakom utvecklingsarbetet.

En personal på fyra boende

Med hjälp av idog planering och genomtänkt schemaläggning ser man till att de boende ska möta så få nya ansikten som möjligt under dagen. På en avdelning med tolv vårdtagare och tre i personalen har man nu en tydligare arbetsfördelning som gör att varje anställd ansvarar för fyra boende.

– Tidigare sprang alla runt till alla rummen, vilket skapade stress både för personalen och de äldre. Om telefonen ringde sprang tre personer och letade efter luren och en svarade. En person satte på tvättmaskinen och tre kom efter och kollade om det var gjort, säger Carina Blomgren.

Renodlade yrkesroller

Med den nya arbetsfördelningen ligger alla de gemensamma praktiska sysslorna, som att sköta tvätt, köket och svara i telefon, på en tjänst som har ”Praktisk tur”. De övriga i personalen kan istället fokusera hela uppmärksamheten på ”sina” brukare, och tack vare den kvalitetstiden utveckla relationen hela dagen.

– Alla som har arbetat på detta sätt upplever mindre stress i arbetet än vad de gjorde tidigare och de känner sig mycket mer delaktiga och kan påverka sitt arbete när de har fått ett tydligare ansvarsområde och mer struktur. Även de boende och deras anhöriga känner sig tryggare med uttalade kontaktpersoner, säger Carina Blomgren.

Viktigt sprida erfarenheterna

Under det gångna året har 21 arbetslag i fyra stadsdelar och Tre stiftelser, som också bedriver vård och omsorg av äldre, sjuka och funktionshindrade i Göteborg, deltagit i det så kallade genombrottsprojektet BOSA 3.

Sammanlagt handlar det om cirka 500 anställda, merparten undersköterskor men också chefer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter som på olika sätt har utvecklat salutogena arbetssätt, det vill säga att fokusera på de faktorer som ger välbefinnande genom att sätta brukarna i fokus.

På torsdag samlas deltagarna i projektet för att berätta om sina erfarenheter och för att ge tips och idéer till inbjuda kollegor och andra intresserade från Göteborgsregionen.