Intensivt arbete för att bromsa smittspridningen. Nu ökar smittan i Göteborgs Stads verksamheter. Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att bromsa smittspridningen. ”Vi är bättre förberedda nu för att bromsa smittan när den uppkommer. Samtidigt är det en skör situation samhället befinner sig i”, säger Babbs Edberg, stadsdelsdirektör i Majorna-Linné och Centrum samt blivande direktör för den nya äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

– Vi måste göra rätt hela tiden för att inte sprida smittan vidare. Och vi måste alla ta vårt ansvar och fortsätta hålla avstånd och tvätta händerna noga. Både du och jag måste ta vårt ansvar i vår vardag, både innan, under och efter arbetstid, fortsätter Babbs Edberg.

Efter sommaren har antalet smittade i Göteborgs Stads verksamheter legat på en låg nivå, det har handlat om några få lokala utbrott. Nu syns en mer allmän ökning även om antalet fall är betydligt lägre jämfört med hur det såg ut i våras.

I mitten av maj fanns 300 smittade brukare i verksamheterna, i dag är den siffran cirka 36*.

Lokala utbrott

Smittan finns för tillfället på fem äldreboenden i staden, i några få fall inom hemtjänsten samt på boende med särskild service, det vill säga ett gruppboende inom funktionshinder. Dessutom är den dagliga verksamheten stängd i tre stadsdelar på grund av smitta.

Katarina Meuller är sektorchef för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i Lundby, där man nu har ett lokalt utbrott på en enhet på ett äldreboende.

Jämfört med i våras beskriver Katarina Meuller verksamheten som mer förberedd.

Vi vet vad vi ska göra, vi jobbar proaktivt och har en bättre kunskap nu än i våras om hur vi begränsar smittan.

Ökad trygghet

I dag finns också en stabil tillgång på skyddsutrustning och det pågår hela tiden utbildning och uppföljning i hur den ska användas. På samma sätt ligger ett tydligt fokus på de basala hygienrutinerna och vikten av att de följs.

Jag upplever det som att det finns en större trygghet bland medarbetarna idag och att det hänger ihop med att kunskapen är större, säger Katarina Meuller.

Vad som ligger bakom att antalet fall ökar just nu svårt att säga men troligen hör det samman med den allmänna spridningen i samhället.

Höjd beredskap

Varje enhet som drabbas av smitta höjer beredskapsnivån och arbetar enligt en gemensamt utformad checklista. Ett viktigt första steg är att snabbt komma igång med smittspårning. Det är den samordningsansvariga vårdcentralen med läkare i varje stadsdel som kan besluta om smittspårning.

Att se till att det finns tillräckligt med personal på plats har hög prioritet.

Vi förstärker och tillsätter den personal som behövs. Vi har riktad personal som arbetar med personer som har konstaterad covid-19 både på boende och inom hemtjänsten, säger Katarina Meuller.

Även extra chefsstöd sätts in vid behov och ingen inflyttning sker till en smittad enhet.

Att fortsätta hålla avstånd är viktigt och därför har möbleringen setts över.

Tydlig kommunikation är prioriterad, anhöriga blir uppringda och informerade om att det finns smitta på enheten.

 Trygga besök

I checklistan ingår också att besöken på äldreboenden ska ske på ett tryggt sätt.

För knappt en månad sedan hävdes besöksförbudet på landets äldreboenden och ersattes av Socialstyrelsens riktlinjer. Varje boende har tydliga besöksrutiner med särskilda besöksvärdar, där alla besök ska föranmälas och en loggbok finns för att kunna underlätta en eventuell smittspårning.

Vår målsättning är alltid att skydda våra äldre, säger Katarina Meuller.

 

*Red. Siffrorna har uppdaterats sedan publicering och enligt Göteborgs Stads senaste samlade lägesbild var det 36 konstaterat smittade i stadens verksamheter per 26 oktober. På goteborg.se/covid19 hittar du den senaste lägesbilden inklusive senast rapporterade smittoläget i stadens verksamheter.