Risk för försämrat smittskydd. Nyanlända barn och ungdomar upp till 18 år ska erbjudas kompletterande vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet. Men det är otydligt vem som ska utföra vaccinationerna och vart kostnaden hamnar – är det kommunernas eller landstingens ansvar? Nu kräver skolläkare och smittskyddsläkare ett förtydligande från Socialstyrelsen.

När nyanlända och asylsökande kommer hit har de rätt till en kostnadsfri hälsokontroll på vårdcentralen. I den ingår att titta på vaccinationsstatusen. De flesta har inte med sig någon skriftlig dokumentation, så ofta handlar det om att göra en bedömning utifrån nationalitet.

– De som kommer från länderna kring Afrikas horn behöver ofta kompletteringsvaccineras, till exempel mot mässling, påssjuka och röda hund, säger Cecilia Renman, skolöverläkare i Göteborg och ordförande i Svenska Skolläkarföreningen.

Oklara regler ger sämre smittskydd
Barn upp till 18 år ska erbjudas kompletterande vaccinationer om de inte tidigare vaccinerats enligt det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige. Men i Socialstyrelsens förskrifter är det oklart vem som ska vaccinera och vart kostnaden hamnar – är det kommunernas eller landstingens ansvar?

I nuläget tolkar kommunerna och landstingen Socialstyrelsens förskrifter olika. I Västra Götaland har Ulricehamn protesterat mot att skolhälsovården förväntas stå för de kompletterande vaccinationerna. Det händer också att mindre kommuner överrumplas när det kommer många asylsökande – ofta saknas både upparbetade rutiner och resurser att hantera vaccinationerna.

– Och om det dessutom är otydligt vart ansvaret hamnar ser man heller inte till att skaffa nödvändig kunskap. Följden blir att barnen och ungdomarna inte får det vaccinationsskydd som de har rätt till, och smittskyddet försämras både för individen och samhället, säger Cecilia Renman.

Skolhälsovården vaccinerar i Göteborg
Göteborg har tagit emot många asylsökande genom åren och här fungerar rutinerna bra. Regionens barnavårdscentraler ansvarar för vaccinationerna när barnen är i förskoleåldern. Därefter tar kommunens skolhälsovård över både utförande och kostnad.

– Skolhälsovården vaccinerar alla elever födda i Sverige enligt allmänna vaccinationsprogrammet, vi följer eleverna genom skolåren och då är det också naturligt att komplettera de nyanlända barnens vaccinationsskydd, säger Cecilia Renman.

Fria vårdvalet ger olika rutiner
Hon menar att det finns många fördelar med att skolhälsovården hanterar de nyanländas vaccinationer.

– I skolhälsovårdsjournalen kan varje barns vaccinationer följas över tid. Både barnavårdscentralen och skolhälsovården rapporterar vaccinationsstatistik som sammanställs lokalt och nationellt via Smittskyddsinstitutet.

Tidigare undersöktes alla nyanlända barn i Göteborg av en barnläkare. Men efter det fria vårdvalet sker undersökningarna på vårdcentralerna och där ser rutinerna väldigt olika ut.

– Ibland tas bara rutinprover och de nyanlända får enbart träffa en distriktssköterska, säger Cecilia Renman.

Kräver tydligare regler
Tillsammans med smittskyddsläkaren i regionen, Per Follin, och skolöverläkaren i Trollhättan, Ann-Sofie Cavefors, har hon skrivit ett brev till Socialstyrelsen. I brevet efterlyser de en tydligare ansvarsfördelning.

– Det skulle underlätta samordning mellan kommuner och landsting. En tanke är att landstingen ansvarar för hälsoundersökningen och kommunerna för skolbarnens kompletterande vaccinationer, säger Cecilia Renman.