"Antalet rapporterade fallolyckor inom projektet har gått ner ganska mycket de senaste två månaderna, för april ser det väldigt bra ut, säger projektledare Susanne Landhage. Projekt Fallskärmen som pågått i elva av Göteborgs stadsdelar sedan i höstas ska halvera antalet fallolyckor i äldreomsorgen. Tretton team inom hemtjänst och äldrevård har jobbat med en ny metod och nu syns resultaten.

Från det att projekt Fallskärmen inleddes i höstas och fram till för två månader sedan så steg antalet inrapporterade fallolyckor för de 13 team som ingått i projektet ganska kraftigt. Från 99 fall per månad till 138. Men kurvorna har vänt nedåt, i april rapporterades 88 fall.

Riskfaktorerna är många
– I början blir det en slags registreringseffekt och säkerhetsmetvetandet ökar. Alla i projektet är så ivriga och noggranna att registrera fallolyckor att man ser en uppgång av den anledningen, säger Eva Estling som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Lundby och leder projekt Fallskärmen tillsammans med sin kollega Susanne Landhage i Askim.

58C2.jpgInom hemtjänsten har man tidigare inte registrerat antalet fall i alla stadsdelar så där fanns inga siffror att utgå ifrån innan projekt Fallskärmen inleddes.

I projektet har teamen också rapporterat in uppgifter om hur många fall som lett till frakturer och särskilt collumfrakturer, det vill säga lårbensbrott.

– Det kan ju vara så att antalet fall har ökat för att man varit mer noggrann med att registrera men det behöver inte betyda att antalet frakturer och skador har ökat, säger Susanne Landhage.

Amerikansk metod
En mattkant, dåliga skor och lösa sladdar kan räcka för att snubbla till och falla. Särskilt om man är förvirrad, har yrsel eller är lite dåsig efter en sömntablett.

Men också dålig syn, uttorkning, för låg kroppsvikt och felaktigt doserad medicin ökar risken. I vetenskapliga undersökningar har forskare hittat över 400 faktorer som ökar risken för att en gammal person ska ramla.

Fallskadorna bland äldre orsakar stort lidande och många gånger sämre livskvalitet för den som drabbas och stora kostnader för samhället.

5206.jpg
Enligt en rapport från Socialstyrelsen 2002 fick nästan en tredjedel av de patienter i Göteborg som skickades till en akutmottagning av personal på äldreboende eller hemtjänst diagnosen ”falltrauma”.

Projekt Fallskärmen jobbar med ”Genombrottsmetoden” som Vårt Göteborg tidigare skrivit om. Metoden som från början kommer från USA tillämpas inom olika verksamheter i Göteborg, till exempel inom demensvården i Askim.

Många små förändringar
Fyra hemtjänstteam och nio team på äldreboenden i elva stadsdelar har varit med i projektet. De jobbar med sammanlagt 869 personer som antingen får hemtjänst eller bor på ett äldreboende.

Varje team har bestått av fyra till fem personer med undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och i något team också enhetschef.

Metoden är att äldrevårdsteamen testar så många små förändringar som möjligt, dokumenterar dem och lär vilka som leder till förbättringar.

Det kan vara att gå över bostaden och kolla mattor, sladdar och dåliga skor. Teamet i Backa har till exempel provat att färgsätta kaklet bakom toalettstolar för att öka kontrasten så att det inte är vit toalettstol mot vitt kakel.

Det kan också vara att se till att den gamla äter ordentligt, får rätt medicin i rätt dos eller får komma ut och röra på sig. Alla åtgärder och resultat har sedan rapporterats in av respektive team till en grupparbetsplats över ett intranät. På så sätt kan teamen utbyta erfarenheter, få nya idéer och lära av varandra.

Antalet fallolyckor ska halveras
– En del team har infört rutinen med riskronder när de kommer hem till en ny vårdtagare i hemtjänsten, att de riskidentifierar hemmet. Och riskronder har också införts på något älreboende. De kollar över rummet och ger tips och råd om hur de ska kunna minska risken för fallolyckor, berättar Susanne Landhage.

– Det är enkla och tillsynes självklara åtgärder som inte alls är självklara. Styrkan med metoden är de enkla små förändringarna som teamen testar och som ger resultat. Vi ska inte springa snabbare, men hitta andra sätt att arbeta, menar Eva Estling.

Projekt Fallskärmens mål är dels att halvera antalet fallolyckor i Göteborgs Stads äldreomsorg, dels att teamen i projektet lär sig ett nytt sätt för att arbeta med kvalitet som också kan spridas och tillämpas av personal inom andra områden.

– Det är ju så här vi ska jobba, det utgår från Göteborgs Stads kvalitetspolicy. Det här är ett sätt att sprida den här metodiken, att jobba systematiskt. Att planera, göra det, utvärdera och utifrån utvärderingen kunna gå vidare i större skala, säger Eva Estling.