Fyra strategier i utvecklingsplan. Utgå från individens behov, införa välfärdsteknologi och IT-stöd, och skapa goda arbetsplatser. Så lyder de fyra strategierna i den plan som dragits upp för hur hemtjänsten ska bli mer attraktiv för både brukarna och personalen. Allt för att möta de stora utmaningar hemtjänsten står inför.

Det är få saker här i livet som förblir som de har varit, men det är få ställen det märks så tydligt på som inom hemtjänsten. Inte minst i det dagliga arbetet, där det nästan ligger i sakens natur att brukarnas förutsättningar och förmågor kan förändras från dag till dag.

Men hemtjänsten står också inför stora förändringar på ett mer övergripande plan, vilket framgår av den strategiplan, ”Attraktiv hemtjänst”, som har arbetats fram på kommunstyrelsens begäran. Där listar man följande stora utmaningar för den framtida hemtjänsten:

• Allt fler med allt större behov av vård och omsorg vårdas hemma
• Färre får försörja fler
• Ökad konkurrens om arbetskraften
• Ökade förväntningar hos brukarna
• Folkhälsosatsningar krävs för att hålla nere samhällskostnaderna
• Bevara välfärden genom utveckling av välfärdsteknologi och eHälsa

För att möta dessa utmaningar har en plan arbetats fram, med fyra huvudspår att ta sig an. En viktig åtgärd är att införa så kallade rambeslut när biståndsbedömningar görs.

Utgå från behov
– Idag leder en biståndsbedömning till att strikt formulera en specifik insats som ska utföras, till exempel städning, tvättning eller personlig omvårdnad. Nu vill vi i det inledande skedet istället fokusera på brukarens behov, och utifrån dem uppskatta det antal timmar som kommer att krävas för att utföra den hjälpen. Sedan kan man säga att brukaren förfogar över den tiden och gör sina val av vilken hjälp de behöver mer i stunden, säger Åsa Jahnsson, som är samordnare av strategiplanen Attraktiv hemtjänst.

Brukarnas inflytande ska alltså öka, genom att de i dialog med sin kontaktpersonal kommer fram till vilka insatser som är lämpliga för att behoven ska tillgodo¬ses, hur insatserna ska utföras och hur tiden ska fördelas.

– Erfarenheten från andra kommuner som börjat arbeta så säger att den enskildes behov kommer mycket mer i centrum, säger Åsa Jahnsson.

Frivillig trygghetskamera
Mål- och strategiplanen betonar också behovet av att föra in välfärdsteknologi som alternativ till traditionell hemtjänst. Först ut att lanseras är en trygghetskamera som gör det möjligt för personer med hemtjänst att få tillsyn på distans via en webbkamera. Trygghetskamera är ett komplement till ordinarie tillsyn och är en valfri tjänst. Det är en ”tittin”, ungefär som vid ett ordinarie tillsynsbesök.

– Fördelen med webbkameran är att brukarna slipper risken att vakna mitt i natten och kanske bli rädd när någon kommer för att utföra tillsynen, säger Åsa Jahnsson.

350 nya undersköterskor per år
Ny teknik ska även underlätta arbetet för personalen, till exempel kan ett bättre IT-stöd bidra till bättre planering och optimering av rutterna, vilket ger mer tid för mötet med den enskilde brukaren. Även dokumentationen blir med teknikens hjälp lättare att upprätta tillsammans med brukaren, vilket ger ökad delaktighet och ökad kvalitet.

Den kanske allra största utmaningen i framtiden blir att locka till sig och behålla all den personal som kommer att krävas när behovet av olika anledningar ökar. Planen är att skapa så
goda och attraktiva arbetsplatser som möjligt, så att Göteborgs Stad kan nyanställa minst 350 undersköterskor per år till 2020.

– Dels behöver vi utveckla förutsättningarna för enhetscheferna att utöva ett bra ledarskap, men vi måste också satsa på utbildning och nya karriärvägar. Till exempel den nya tjänsten omsorgshandledare, som är till för att stötta utförarna i de nya metoderna och bidra till att utveckla personalens kompetens, säger Åsa Jahnsson.