”Läget är allvarligt och vi måste alla hjälpas åt”. Smittan fortsätter att öka och finns nu i verksamheter i större delen av Göteborgs Stad. Samtidigt är antalet smittade fortfarande på en förhållandevis låg nivå, även om ökningstakten oroar.

– Läget är allvarligt och vi måste alla hjälpas åt och ta ansvar för att bromsa smittspridningen, säger Babbs Edberg, stadsdelsdirektör i Centrum och Majorna-Linné samt tillträdande direktör för den nya äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Smittspridningen ökar i samhället och enligt ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen i början av veckan syns ingen avmattning, tvärtom.

Under förra veckan konstaterades 4069 nya fall i regionen och det är drygt tusen fler än veckan innan. Se hela pressmeddelandet

Siffror från Folkhälsomyndigheten visar också att antalet fall i Göteborg är betydligt högre än i övriga kommuner i Västra Götaland.

Betydligt färre fall än i våras

– Förändrat beteende är vår största chans att hejda smittan. Det är nu var och en av oss har möjlighet att göra skillnad, säger regionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg i pressmeddelandet.

Att fler blir sjuka i samhället återspeglas också i stadens verksamheter. Enligt den senaste lägesbilden för Göteborgs Stad (2020-11-10) ligger antalet konstaterade smittade på 45. Det är betydligt färre jämfört med topparna under våren då det fanns 300 smittade brukare i stadens verksamheter.

Fördubblat antal smittade

Ökningstakten är dock bekymmersam, 30 nya fall har inrapporterats och det är en fördubbling jämfört med föregående vecka. Smittan finns enligt Göteborgs Stads senaste lägesbild (2020-11-10) på åtta äldreboenden, på fyra boenden med särskild service, det vill säga gruppboenden inom funktionshinder och inom hemtjänsten.

– Vi arbetar intensivt för att minska riskerna genom att följa upp att vi arbetar enligt basala hygienrutiner och med rätt utrustning vid rätt tillfälle. Men smittspridningen på äldreboenden är också en spegling av hur det ser ut i samhället i övrigt och här har vi alla ett stort ansvar att följa de regler som finns, säger Babbs Edberg.