Dörren in i äldreomsorgen. Innanför väggarna på Campus Linné samlades socialsekreterare tidigare idag för ett examinationsseminarium. Under hösten har de gått en uppdragsutbildning på Göteborgs universitet.

Uppdragsutbildning är en kurs på avancerad nivå och heter ”Dörren in i äldreomsorgen”. Den togs fram i samarbete mellan Göteborgs Stad och Göteborgs universitet med start hösten 2022. Bland de som examineras idag finner vi Cecilia Aldebert, processledare, och Erik Axelsson, socialsekreterare äldre.

– När jag tänker kring utbildningen så ser jag det som en del i att man vill professionalisera yrket, då vi bytt titel från biståndshandläggare till socialsekreterare. Att vi ska jobba mer heltäckande kring individen på djupet och i utbildningen har vi fått gå igenom olika förhållanden som påverkar den enskilde, beskriver Erik.

Innan utbildningen startade kände Cecilia att det skulle bli spännande.

– Just att det är en uppdragskurs som vänder sig till en yrkeskår, att den är specialdesignad till socialsekreteraren. Den vänder sig inte till socionomer i allmänhet utan just till socialsekreterare utifrån ett myndighetsperspektiv och arbete med äldre.

Att lyfta blicken och bredda perspektivet

Målet med kursen är att socialsekreterarna ska fördjupa och bredda sin specialistkompetens.

– Jag har studerat på avancerad nivå tidigare och kände igen många olika delar i kursen. För mig validerades många redan existerande tankesätt och ledande kunskap inom yrket. Jag har förstått att många har blivit påverkade i hur de tänker kring jobbet på grund av kursen, berättar Erik.

Förutom socialsekreterare har även sex personer med en betydande roll för socialsekreterarna gått kursen, en av dem är Cecilia.

– Jag har tidigare arbetat som 1:e biståndshandläggare och arbetar sedan hösten 2022 som processledare. Mitt uppdrag är att utveckla det arbetet som socialsekreterarna gör och skapa bättre förutsättningar för dem att göra ett bra och kvalitativt arbete, berättar Cecilia.

En del av Cecilias uppdrag är att ta fram en modell för uppföljning av insatser.

– I mitt uppdrag behöver jag inte bara tänka på mötet med den enskilde individen utan även hur det ska fungera med exempelvis mötet med anhöriga och kunna kombinera alla perspektiv. Att jag, även om jag inte jobbar med handläggningsarbetet idag, tänker på att lyfta blicken.

Moment i kursen som gjorde avtryck

Varannan torsdag fick de tid för att studera. Ofta var det föreläsningar på förmiddagarna och seminarier på eftermiddagarna, där emellan har de fått reflektera, förbereda och läsa forskning. Ett moment som fastnade extra mycket hos både Erik och Cecilia var ett seminarium där de i förväg fick läsa olika avhandlingar.

– Det gav så mycket att få läsa en avhandling mer ingående, vi skulle förbereda diskussionsfrågor inför seminariet och fick verkligen reflektera kring avhandlingarna som vi blev tilldelade, berättar Cecilia.

För Erik var det en specifik avhandling som gjorde avtryck.

– Det visade sig vara en väldigt stor skillnad i hur mycket man pratar om omsorg, äldreomsorgen låg väldigt mycket högre i den frågan. Men när vi pratar om exempelvis delaktighet i samhället ligger LSS långt före, intressant att se sådana skillnader i hur man pratar om de olika grupperna.

Nytt kurstillfälle hösten 2023

Till hösten kommer en ny grupp med socialsekreterare att få möjlighet att gå kursen. Något som bland annat Cecilia rekommenderar framför allt för att hon tror att det ger mycket på lång sikt och att det är kunskap som är svår att få till sig bara genom arbete.

– Jag tycker att kursen varit väldigt bra och jag är glad att jag fått möjligheten att gå den. Att få reflektera över vad det är man gör tycker jag är jätteviktigt, att få lyfta blicken ibland och se att man är del av något större.