Spelproblemen minskade kraftigt och den psykiska hälsan förbättrades efter kognitiv beteendeterapi i grupp. Hela 67 procent kände sig bättre efter behandling. Det visar en utvärdering av öppenvården för spelberoende i Göteborg som Statens Folkhälsoinstitut gjort.

2003 fick Statens Folkhälsoinstitut pengar av regeringen för att utveckla öppenvården för spelberoende i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Projektet pågick under åren 2005–2008 och totalt behandlades 348 personer med spelproblem. De fick antingen individuell behandling med motiverande samtal eller behandling i grupp med kognitiv beteendeterapi.

Åtta av tio var män
Åtta av tio hjälpsökande var män, närmare hälften hade invandrarbakgrund och spelproblemen hade i genomsnitt pågått i sju år. Ångest och nedstämdhet var vanligt och fyra av tio hade en riskkonsumtion av alkohol.

I Göteborg erbjöds spelberoende enbart behandling i grupp. Sammanlagt 80 personer deltog i utvärderingen, varav en tredjedel kvinnor.

– Det är dubbelt så många som i Stockholm och Malmö. Under utvärderingstiden hade vi också en särskild kvinnogrupp, säger Rebecca Rellmark, behandlare och projektledare på Spelberoendeteamet Göteborg.

Goda resultat med spelfria dagar och bättre hälsa
Utvärderingen visar goda resultat i alla tre städerna med fler spelfria dagar och spel för mindre belopp. Även den psykiska hälsan förbättrades, både depression och ångest minskade.

– Det är svårt att säga om depressionerna föregick spelberoendet eller var en direkt följd av det, men bara det faktum att man tog tag i spelproblemen gjorde att den psykiska ohälsan minskade. En tredjedel av dem som sökte hjälp led av svår depression när behandlingen påbörjades, säger Rebecca Rellmark.

Samarbete med spelberoendeföreningen
Utmärkande för öppenvårdsprojektet i Göteborg var det nära samarbetet med spelberoendeföreningen i stan. Av utvärderingen framgår att fler i Göteborg hade kontakt med en förening, jämfört med Stockholm och Malmö.

– Spelberoendeföreningen i Göteborg är störst i landet och fanns redan innan projektet startade. För oss var det naturligt att tidigt involvera föreningen i vårt arbete och ta del av deras erfarenheter och kunskap. För den som har spelproblem är det ett oerhört stöd att ha kontakt med en förening samtidigt som man går i behandling, säger Rebecca Rellmark.

Spelberoendeteamet fortsätter jobba
Spelberoendeteamet Göteborg har fortsatt sin verksamhet efter projekttidens slut.

För närvarande går sex personer i behandling med kognitiv beteendeterapi i grupp.

– Vi har också börjat med motiverande samtal och just nu behandlas fyra personer individuellt. Kognitiv beteendeterapi passar bra för personer som är motiverade, men det behövs också individuellt anpassad behandling för dem som inte är det. Idealet är sedan att de går vidare till fortsatt gruppterapi, säger Rebecca Rellmark.

Fotnot:
Vid utvärderingen användes bland annat NODS, ett standardiserat frågeformulär som mäter spelproblem. Före behandling var det genomsnittliga värdet bland deltagarna i Göteborg 5,6 och efter behandling 2,5. Gränsen för problemspelande är 3.