Staten informerar för dåligt och har för dålig framförhållning när det gäller de så kallade Miltonpengarna. Det skriver den sociala styrgruppen inom Göteborgsregionens kommunalförbund i ett brev som skickades till socialdepartementet på måndagen.

– Det blir ingen situation som befrämjar användandet av pengar när det hela tiden blir ambulansutryckningar, säger Lars-Göran Jansson på Göteborgsregionens Kommunalförbund.

De senaste åren har det blivit allt vanligare att staten inbjuder kommuner och landsting att gemensamt söka pengar för särskilda ändamål. Det är ofta stora summor, flera miljarder.

Kritik mot hur besluten fattas

Några exempel är Wärnerssonpengarna, Kompetensstegen, Mål3 och nu Miltonpengarna som ska gå till insatser inom psykiatri.

– Det är flera stuprör, och dessutom samtidigt, då krävs det bättre former än vad som nu finns, säger Lars-Göran Jansson.

Kritiken gäller bland annat tidsplanen. För Miltonpengarna anordnade Socialstyrelsen – efter påstötning från kommunerna – ett första informationstillfälle tre dagar innan ansökningstidens slut.

En annan del av kritiken skjuter in sig på hur besluten ska fattas.

Vill diskutera formerna

– De styr upp hur den kommunala beslutsprocessen ska se ut. Enligt de första direktiven skulle alla 49 kommunstyrelseordförandena i Västra Götalandsregionen skriva på samma papper. Men det blev ändrat senare, säger Lars-Göran Jansson.

Ytterligare kritik handlar om möjligheter att kunna använda pengarna även efter budgetårets slut, genom fondering.

– Vi hoppas att skrivelsen till socialdepartementet innebär att vi kan få sätta oss ner och diskutera formerna för hur man ska rigga sådana här pengar och att det blir former som är mer verklighetsnära, säger Lars-Göran Jansson.

Fotnot:
GR är en samarbetsorganisation mellan 13 västsvenska kommuner.