Unga med psykiskt funktionshinder riskerar att placeras på institutioner som inte kan tillgodose deras behov av vård. Det visar stadsrevisionens granskning av socialtjänsten i Backa, Högsbo, Tynnered och Kortedala. Brister upptäcktes också i socialtjänstens samarbete med stadsdelarnas funktionshinderenheter.

Det är kommunerna som har ansvar för att omhänderta barn som far illa och det är socialtjänstens individ- och familjeomsorg som placerar, upprättar vårdplaner och gör uppföljningar.

Psykiskt funktionsnedsättning en riskfaktor
Nu har Stadsrevisionen granskat om stadsdelarna Backa, Högsbo, Tynnered och Kortedala fullgör sitt ansvar för barn och ungdomar som placeras på institution. Sammanlagt 32 akter granskades.

– När vi gick igenom akterna konstaterade vi att det i 25 procent av fallen fanns någon form av psykiskt funktionsnedsättning. Därför beslutade vi oss för att titta mer specifikt på dessa, säger Jakob Jendeby på Stadsrevisionen.

Psykisk funktionsnedsättning, exempelvis adhd, aspberger, damp och lindrig utvecklingsstörning, är en riskfaktor som påverkar både placering och vårdens utformning. Granskningen visar att det i flera fall fanns brister i socialtjänstens hantering.

Väl fungerande samarbete förutsättning för rätt stöd
– Man har i flertalet fall inte tagit hänsyn till funktionsnedsättningen vid placeringen. I något fall har funktionsnedsättningen inte upptäckts förrän barnet blivit placerad. Om inte rätt förutsättningar finns med får barnen heller inte rätt vårdinsats, säger Jakob Jendeby.

Stadsrevisionen hittade också brister i samarbetet med stadsdelarnas funktionshinderenheter. Ett väl fungerande samarbete mellan dessa enheter är en förutsättning för att den enskilde ska få rätt stöd från personer med rätt kompetens – både i utredningsskedet och i de insatser som sedan sätts in.

Institutionsvård för 236 miljoner
– Det kom fram en del som tyder på att samarbetet fungerar dåligt. I ett fall hade individ- och familjeomsorgen dokumenterat att ett samarbete hade inletts. När vi sedan kontaktade funktionshinderenheten hade de ingen kännedom alls om ärendet. Och det är allvarligt, säger Jakob Jendeby.

Förra året köpte Göteborgs Stad sammanlagt 70.500 vårddagar för barn och unga på olika institutioner. Kostnaderna för köpt institutionsvård för barn och ungdomar uppgick totalt till drygt 236 miljoner kronor.