Antalet vårddygn på behandlingshem för unga vuxna med missbruksproblem har ökat rejält – och därmed också kostnaderna. Förra året fick Göteborgs stad betala 20 procent mer för vård av vuxna jämfört med 2006. Majorna toppar statistiken – där ökade kostnaderna för behandlingshem från fem till närmare tolv miljoner på bara ett år.

Att ökningen kommer just nu kan delvis förklaras med att det funnits ett uppdämt behov av institutionsvård för missbrukare mellan 20 och 30 år.

Behandlingsplatser för 122 miljoner

– Stadsdelarna har länge signalerat att missbruket bland unga vuxna har ökat och att det dessutom ofta handlar om tunga och nedbrytande droger, som GHB och heroin, säger Birgitta Nyzell, planeringsledare på Stadskansliet.

De senaste två åren har kostnaderna för vård av vuxna på behandlingshem ökat i snabb takt. 2005 fick Göteborgs stad betala drygt 94 miljoner kronor. 2006 hade det ökat till knappt 103 miljoner och förra året kostade behandlingsplatserna drygt 122 miljoner.

En del av ökningen handlar om frivillig vård av missbrukare enligt socialtjänstlagen. Innan en sådan placering görs har socialtjänsten alltid försökt få bukt med missbruksproblemen genom en rad insatser.

– Det är först när det inte lyckas som behandlingshem blir aktuellt, säger Birgitta Nyzell.

Tvångsvård kan kosta 3.000 per dygn

Men det som gör att kostnaderna skjuter i höjden är framförallt att tvångsvården ökat, en åtgärd som faller under Lagen om vård av missbrukare, LVM.

– Ett tvångsomhändertagande är betydligt dyrare än en vanlig behandlingsplats, den kan kosta upp till dryga 3.000 kronor per vårddygn, säger Birgitta Nyzell.

Missbrukarna i Majorna står för den procentuellt största kostnadsökningen bland stadsdelarna. Där ökade kostnaderna med 138,5 procent förra året jämfört med 2006. Fem miljoner blev plötsligt närmare tolv.

– Dels har tvångsvården mer än fördubblats och dels har vi många unga med tungt missbruk. Under 2007 hade vi ett 40-tal personer som fick vård på behandlingshem, säger Inger Thimell, socialchef i Majorna.

De missbrukare som är aktuella för institutionsvård är ofta blandmissbrukare och både alkohol, cannabis, amfetamin, GHB och heroin förekommer i Majorna.

– Något som är tydligt i Majorna är att de barn som under sin uppväxt varit föremål för olika typer av omfattande vårdinsatser allt oftare blir vuxenärenden, säger Inger Thimell.

Stor ökning av antalet vårddygn

Även socialtjänsten i Gunnared har spräckt sin budget för institutionsvård av vuxna.

– Ja, det kan man lugnt säga. Budgeten för 2007 var sju miljoner – vi hamnade på tolv miljoner, säger Eva Sundqvist, socialchef i Gunnared.

I Gunnared har däremot inte antalet individer som vårdats på behandlingshem ökat utan snarare minskat. Under 2006 vårdades i genomsnitt 26 personer per månad på behandlingshem. 2007 var det motsvarande siffra 21.

– Istället har varje person haft fler vårddygn. Det totala antalet vårddygn har ökat från 3.968 under 2006 till 6.365 förra året. Vi har också haft fler tvångsvårdsärenden, säger Eva Sundqvist.

Missbruksproblematiken bland de unga vuxna ser ungefär likadan ut som i Majorna – i de allra flesta fall handlar det om blandmissbruk.

Samverkan med sjukvården ska bli tydligare

– Vi har ingen tydlig trend med någon drog som sticker ut mer än andra. Det skulle i så fall vara heroin, säger Eva Sundqvist.

Just nu pågår en genomgång av missbruksvården för vuxna inom socialtjänsten i Göteborg. Det är stadskansliet som fått i uppdrag att kartlägga hur det ser ut i de olika stadsdelarna.

– Så småningom ska det utarbetas en gemensam strategi för missbruksarbetet. Bland annat ska de nya nationella riktlinjerna, som kom förra året, implementeras. Något som innebär tydligare samverkan med sjukvården, säger Birgitta Nyzell.