Tre nya platser för unga funktionshindrade – och fler på väg. Det akuta behovet av gruppbostäder för ungdomar i Gunnared är därmed tillgodosett. Men viteshotet kvarstår.

Den 15 oktober öppnades en ny gruppbostad på Muskotgatan i Gårdsten. Tre ungdomar med svåra funktionshinder började då successivt flytta in i lokaler som hittills använts av Oliven, en dagverksamhet för äldre invandrare.

Viteshot från länsrätten

Gruppbostaden etablerades sedan länsrätten i augusti fattat beslut om sanktionsavgifter, det vill säga viten, i tre domar där stadsdelsnämnden ansågs skyldig att erbjuda ungdomarna plats.

Dessutom byggs en ny gruppbostad i Rannebergen med sex platser, klar för inflyttning i oktober nästa år.

I kapp nästa år

– Därmed har vi jobbat i kapp behovet vad gäller barn och ungdomar, säger Mona Lundahl Davies, chef för Enheten för funktionshinder.

Hon är glad att behoven hos de tre ungdomarna nu är tillgodosedda. De har svåra funktionshinder, bland annat autism.

– De har bott hos sina föräldrar och har haft en oerhört tuff situation.

Klart på rekordtid

Men det har funnits ytterligare skäl att skynda på handläggningen. Efter domarna i länsrätten fastställdes alltså sanktionsavgifter i två fall mot stadsdelsnämnden från och med juli månad. Kraven kan bli mycket kostsamma.

Om de verkställs tvingas nämnden att betala 55.000 kronor per ungdom och månad. Därutöver kommer de löpande kostnaderna för den omsorg som ungdomarna haft tillgång till under den tid de bott hos sina föräldrar.

Den kalkylen och en lyckad rekrytering av ny personal innebar att boendet i Gårdsten kunde färdigställas på rekordtid.

Pressad ekonomi

– Vi har en helt nyanställd grupp med habiliteringspersonal, sex personer med ovanligt hög kompetens, säger Mona Lundahl Davies. Vi är väldigt glada att det finns två män i den här gruppen. Det är viktigt att killarna i gruppboendet har manliga förebilder omkring sig.

Den ekonomiska situationen för Enheten för funktionshinder är pressad. Behovet av bostäder har varit större än tillgången; anhöriga och gode män till exempel har lämnat fler ansökningar om boende med särskilt stöd än vad enheten klarat av att verkställa.

Avslås av rättssäkerhetsskäl

Om biståndshandläggaren bedömer att en funktionshindrad har rätt till en plats på ett boende men från början vet att det ändå inte finns plats inom sex månader så avslår Stadsdelsnämndens sociala utskott ansökan direkt.

Detta innebär att den som ansöker om plats kan få sitt ärende prövat i domstol. Men stadsdelen har egentligen inga formella skyldigheter att handlägga ärenden på det här sättet.

Vite ska överklagas

Det första vitet har utdömts trots att Gunnared nu har ordnat nytt boende för de tre ungdomarna. Stadsdelen ska betala vite för att de inte löst boendet inom skälig tid menar länsrätten.

– Viteskravet gäller för den begränsade tidsperioden från det datum som länsrätten fattat sitt beslut fram till dess att ungdomarna kunde flytta in. Men detta kommer att överklagas, säger Mona Lundahl Davies.